لیست گمرکات کشور
« فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمرکی »
              در اجرای مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمرکی و مصوبه هیات محترم وزیران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور ، فهرست اسامی گمرکات کشور ، رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها به شرح ذیل اعلام میگردد . ورود و خروج کالا از طریق مبادی مجاز اعلام شده که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد ، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد .بدیهی است انجام وظایف محوله و رویه های مورد عمل در هریک از گمرکات فوق ، وفق مجوزهای صادره از طریق واحدهای ستادی ذیربط گمرک ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام میگیرد و هر گونه تغییر در فهرست مزبور و اضافه کردن هر گونه رویه و وظیفه جدید از این تاریخ به بعد موکول به تامین شرایط لازم و موافقت و اعلام گمرک ایران خواهد بود .همچنین بر اساس قانون یکسان سازی تشرفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/1/83 مجلس شورای اسلامی ، کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه موظفند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها ، فرودگاهها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد و یا صادر نمایند ، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود .
گمرکات استان تهران

گمرکات استان آذربایجان شرقی

گمرکات استان آذربایجان غربی

گمرکات استان اردبیل

گمرکات استان اصفهان

گمرک استان ایلام

گمرکات استان بوشهر

گمرک استان چهار محال بختیاری

گمرکات استان خراسان رضوی

گمرکات استان خراسان جنوبی
گمرکات استان خوزستان

گمرک استان زنجان

گمرک استان سمنان

گمرک استان سیستان و بلوچستان

گمرکات استان فارس

گمرک استان قزوین

گمرک استان قم

گمرکات استان کردستان

گمرکات استان کرمان

گمرکات استان کرمانشاه
گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد

گمرکات استان گلستان

گمرکات استان گیلان

گمرک استان لرستان

گمرکات استان مازندران

گمرکات استان مرکزی

گمرکات استان هرمزگان

گمرکات استان همدان

گمرکات استان یزد
  توضیحات : -         خارک : مقصد ترانزیت خارجی برای سوآپ سوخت و صادرات آن محصولات نفتی است . -         ایلام : مبداء ترانزیت خارجی صرفاً برای ورود کامیون خالی و مقصد ترانزیت خارجی صرفاً برای سوخت . -         سرخس : امور ترانزیت فقط در منطقه ویژه اقتصادی سرخس انجام شود. -         زاهدان : مبدا ترانزیت خارجی برای کالاهای ریلی می باشد. -         اروندکنار: فاقد فعالیت می باشد. -         مبداء و مقصد ترانزیت خارجی فقط در منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز انجام میشود . -         ساری : ترانزیت خارجی فقط برای سوخت صورت می گیرد -         در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی فقط مبداء و مقصد ترانزیت خارجی انجام میشود . -         در منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد مبداء و مقصد ترانزیت خارجی و کارنه انجام میشود . -         چذابه : صادرات از محل گمرک اهواز انجام میشود . -         شلمچه : ترانزیت از محل گمرک خرمشهر انجام میشود . -         منظور از صادرات و واردات در بازارچه ها ، فعالیت در محدوده قانونی بازارچه های مرزی می باشد .